Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter
Nedan följer en beskrivning av hur och varför Timrå Expressbyrå AB behandlar personuppgifter om sina kunder. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller onlineidentifikationer.
Timrå Expressbyrå AB behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare. Till exempel för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar kund.
Timrå Expressbyrå AB behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.
Det ä inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både Timrå Expressbyrå AB och kunderna.
Om Timrå Expressbyrå AB upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Timrå Expressbyrå AB detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket. Varför och hur behandlar Timrå Expressbyrå AB personuppgifter?
Syftet med Timrå Expressbyrå ABs behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och ansöka om Rut och Rot. Vilka personuppgifter behandlar Timrå Expressbyrå AB?
Uppgifter som Timrå Expressbyrå AB behandlar kan kategoriseras enligt följande:
Administrativa uppgifter såsom namn, adress till arbetsplatsen, telefonnummer, e-postadress och personnummer Vilka behandlingsgrunder använder vi?
Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag Timrå Express AB har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och liknande.

Vem levererar Timrå Expressbyrå AB personuppgifter till?
Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings-eller utlämningsplikt.
Om det är nödvändigt för Timrå Expressbyrå AB att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Timrå Expressbyrå AB. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från Timrå Expressbyrå AB omfattas av tystnadsplikt enligt avtal. Hur länge lagrar Timrå Expressbyrå AB personuppgifter om kunderna
Timrå Expressbyrå AB lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring
Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Timrå Expressbyrå AB använder sig av, vilka uppgifter om kund som Timrå Expressbyrå AB behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån. Rätt att kräva rättning och radering
Om kund tror att Timrå Expressbyrå AB har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.
Kund kan kräva att Timrå Expressbyrå AB tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Timrå Expressbyrå AB inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna. Rätt till dataöverföring
Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Timrå Expressbyrå AB har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att Timrå Expressbyrå AB flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan förmedlingstjänst via kund.

Rätten till överföring förutsätter dock att Timrå Expressbyrå AB behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla Timrå Expressbyrå ABs uppdrag.

 

Kontaktinformation
Om kund har frågor om hur Timrå Expressbyrå AB behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta Timrå Expressbyrå AB via e-post:
Info timraexpress.se

 

Hur klagar kund på behandlingen?
Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.
Cookies
Timrå Expressbyrå AB hanterar cookies enligt vid var tid gällande policy.

Kontakta oss för offert